L’article que trobareu a continuació ve de la mà de Clayton Sistemas de Vapor, S.L que és la filial a Espanya de l’empresa Clayton, fundada l’any 1930.

En català

El vapor va ser la força impulsora durant els dies de la revolució industrial i es va utilitzar per alimentar trens, vaixells i també les fàbriques tèxtils. En aquella època les calderes de vapor eren com els bullidors d’aigua domèstics, en els quals s’escalfa un volum d’aigua en un recipient i expulsa el vapor a través d’un broquet.

Un disseny de calderes de vapor particular va ser la famosa caldera Lancashire, la més avançada de totes.

En aquesta caldera, el carbó es feia servir com a combustible per escalfar 2 “tubs de foc”, que al seu torn escalfaven l’aigua. A mesura que augmentava la temperatura de l’aigua, el vapor bombollejava des de la superfície cap a la sortida de vapor.

No obstant això, un dels molts inconvenients de l’antic disseny “tub de foc” o pirotubular, va ser el perill d’explosió de vapor, causant accidents greus amb una freqüència alarmant. Aquestes tragèdies van ser considerades com a actes de Déu en aquells temps, però ara sabem que van ser una conseqüència d’aquest mètode particular de producció de vapor. L’aigua calenta s’emmagatzema a la mateixa pressió que el vapor, i una fallada de la carcassa exterior fa que l’aigua s’expandeixi unes 1600 vegades el seu volum en menys d’un segon, causant una explosió devastadora. Això pot passar quan el nivell de l’aigua a la caldera cau a un nivell perillosament baix.

Un altre inconvenient és que les calderes trigaven hores en començar a produir vapor, perquè la gran massa d’acer i aigua s’havia escalfar abans de poder acumular pressió de vapor. Això vol dir que les calderes s’havien de posar en marxa bé abans de quan es necessitaven, o havien de mantenir-se calentes perquè estiguessin disponibles quan es requeria vapor. El retard inherent en la resposta també significava que la caldera havia de ser gran per satisfer les diferents sortides. Aquestes antigues calderes són versions primerenques de les calderes pirotubulars, amb la forma cilíndrica horitzontal que encara reconeixem avui dia. Per descomptat, s’han realitzat millores en el disseny des de llavors.

Un mètode alternatiu a la tecnologia pirotubular consisteix en bombar aigua a través de l’interior d’un tub de reduït diàmetre. L’aigua freda entra en un extrem i vapor d’alta pressió surt de l’altre. L’any 1933, Clayton va desenvolupar un generador de vapor amb un disseny únic que fa exactament això, proporcionant uns avantatges importants per al món en què vivim avui.

El sistema Clayton utilitza tres components: una bomba d’aigua, un serpentí monotubular i un separador. L’aigua s’escalfa mentre es bomba a través del serpentí i s’alimenta al separador per abastir vapor sec.

Amb aquest principi operatiu se suprimeix pràcticament del tot la inèrcia de l’acer pesat i de gran volum d’aigua, eliminant íntegrament els possibles riscos d’explosió de vapor. Així mateix, permet un disseny molt més compacte i lleuger. Ja no cal escalfar la caldera amb tant de temps d’antelació, ni deixar la caldera en Stand-by calent. La resposta a fluctuacions de demanda és immediata amb aquest principi operatiu bàsic.

La suma d’aquestes propietats es tradueix en un ús molt eficient dels nostres recursos naturals i impulsa la sostenibilitat de la indústria de generació de vapor.

En castellano:

El siguiente artículo viene de la mano de Clayton Sistemas de Vapor, S.L que es la filial en España de la empresa Clayton, fundada el año 1930.

El vapor fue la fuerza impulsora durante los días de la revolución industrial y se utilizó para alimentar trenes, barcos y también las fábricas textiles. En aquella época las calderas de vapor eran como los hervidores de agua domésticos, en los que se calienta un volumen de agua en un recipiente y expulsa el vapor a través de una boquilla.

Un diseño de calderas de vapor particular fue la famosa caldera Lancashire, la más avanzada de todas.

En esta caldera, el carbón se usaba como combustible para calentar dos “tubos de fuego”, que a su vez calentaban el agua. A medida que aumentaba la temperatura del agua, el vapor burbujeaba desde la superficie hacia la salida de vapor.

Sin embargo, uno de los muchos inconvenientes del antiguo diseño “tubo de fuego” o pirotubular, fue el peligro de explosión de vapor, causando accidentes graves con una frecuencia alarmante.
Estas tragedias fueron consideradas como actos de Dios en aquellos tiempos, pero ahora sabemos que fueron una consecuencia de este método particular de producción de vapor. El agua caliente se almacena a la misma presión que el vapor, y un fallo de la carcasa exterior hará que el agua expanda unas 1600 veces su volumen en menos de un segundo, causando una explosión devastadora. Esto puede suceder cuando el nivel del agua en la caldera cae a un nivel
peligrosamente bajo.

Otro inconveniente es que las calderas tardaban horas en empezar a producir vapor, porque la gran masa de acero y agua se debía calentar antes de poder acumular presión de vapor. Esto significa que las calderas tenían que ponerse en marcha bien antes de cuando se necesitaban, o tenían que mantenerse calientes para que estuvieran disponibles cuando se requería vapor. El retraso inherente en la respuesta también significaba que la caldera tenía que ser grande para satisfacer las diferentes salidas. Estas antiguas calderas son versiones tempranas de las calderas pirotubulares, con la forma cilíndrica horizontal que todavía reconocemos hoy en día. Por supuesto, se han realizado mejoras en el diseño desde entonces.

Un método alternativo a la tecnología pirotubular existe en bombear agua a través del interior de un tubo de reducido diámetro. El agua fría entra en un extremo y vapor de alta presión sale del otro. En el año 1933, Clayton desarrolló un generador de vapor con un diseño único que hace exactamente eso, proporcionando unas ventajas importantes para el mundo en el que vivimos hoy.

El sistema Clayton utiliza tres componentes: una bomba de agua, un serpentín monotubular y un separador. El agua se calienta mientras se bombea a través del serpentín y se alimenta al separador para abastecer vapor seco.

Con este principio operativo se suprime prácticamente por completo la inercia del acero pesado y del gran volumen de agua, eliminando íntegramente los posibles riesgos de explosión de vapor. Asimismo, permite un diseño mucho más compacto y ligero.

Ya no es necesario calentar la caldera con tanto tiempo de antelación, ni dejar la caldera en Stand-by caliente. La respuesta a fluctuaciones de demanda es inmediata con este principio operativo básico.

La suma de estas propiedades se traduce en un uso muy eficiente de nuestros recursos naturales e impulsa la sostenibilidad de la industria de generación de vapor.