Avís Legal / Protecció de dades

COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Grup de Gestors Energètics
N.I.F nº: G60808532

Adreça postal: C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a.
CP: 08012 de Barcelona
Correu electrònic: gge@gge.cat

 

 1. Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

El Grup de Gestors Energètics tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a la gestió, administració i realització de les activitats de l’Associació 

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és:

 • Pel compliment del contracte i/o relació mercantil i comercial.
 • Pel compliment de les diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per millorar els nostres productes i serveis a través d’estudis i anàlisis, o per gestionar les seves sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que puguin sorgir.
 • Amb el seu consentiment, per l’enviament de notícies del seu interès relacionades amb les nostres activitats.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les seves dades no es comunicaran a cap altre activitat professional o entitat, excepte en casos d’obligació legal.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a gge@gge.cat  o per escrit a l’adreça C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a. CP: 08012 de Barcelona.

 

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Aviso Legal / Protección de datos

¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES?

 1. Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

Responsable del tratamiento: Grup de Gestors Energètics
N.I.F nº: G60808532

Dirección postal: C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a.
CP: 08012 de Barcelona
Correo electrónico: gge@gge.cat

 1. ¿Con qué finalidad continuaremos tratando sus datos personales?

El Grup de Gestors Energètics tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a la gestió, administració i realització de les activitats de l’Associació 

 1. ¿Cuanto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales se conservarán durante el plazo mínimo de seis (6) años en conformidad con la normativa contable vigente y, si se tercia, durante diez (10) según la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

 1. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

 • Para el cumplimiento del contrato y/o relación mercantil y comercial.
 • Para el cumplimiento de las diferentes obligaciones legales.
 • Por interés legítimo, por ejemplo, para mejorar nuestros productos y servicios a través de estudios y análisis, o para gestionar sus solicitudes, consultas o posibles reclamaciones que puedan surgir.
 • Con su consentimiento, por el envío de noticias de su interés relacionadas con nuestras actividades.
 1. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Sus datos no se comunicarán a ninguna otra actividad profesional o entidad, excepto en casos de obligación legal.

 1. ¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos personales?

Puede acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procede, solicitar la cancelación o supresión cuando los datos ya no sean necesarias para las finalidades que fueron recogidas. También podrá solicitar la limitación, portabilidad y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.

Podrá revocar el consentimiento al envío de comunicaciones comerciales y ejercer los derechos referidos anteriormente, mediante el envío de un correo electrónico a gge@gge.cat

o por escrito a la dirección C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a. CP: 08012 de Barcelona.

Si no obtiene una respuesta satisfactoria y desea formular una reclamación u obtener más información al respecto de cualquier de estos derechos, puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).