En aquest Real Decreto es defineixen els consumidors electrointensius, fixant els límits mínims de consum anual.

Els principals objectius de l’Estatut és donar als consumidors electrointensius un marc jurídic i econòmic pel subministrament elèctric que els ajudi a minimitzar els grans costos energètics i potenciar la competitivitat de la indústria, el creixement econòmic i la generació de treball de qualitat.

Aquest Real Decreto busca fomentar l’ús de l’energia d’origen renovable davant de les energies d’origen fòssil així com reconèixer i regular la industria electrointensiva buscant l’accés a una energia neta, renovable, i barata.

L’Estatut imposa obligacions i compromisos a les empreses en l’àmbit de l’eficiència energètica, I+D i la substitució de les fonts contaminants,

Així mateix s’estableix un sistema de certificació de consumidor electrointensiu.

Per obtindre la condició de consumidor electrointensiu, el consum energètic anual de l’empresa haurà de ser superior a 1 Gwh durant dos dels tres anys anteriors, i el consum de les hores corresponents al període de tarificació valle haurà de ser d’almenys el 50% de l’energia total consumida.

El Ministeri d’Indústria serà l’encarregat de certificar la condició de consumidor electrointensiu.

És important destacar l’obligatorietat de mantenir l’activitat productiva durant un període d’almenys tres anys a partir de la concessió de les ajudes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16350